Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU LIDERTRAP.PL
Słowniczek:
1. Sprzedający – PPHU "ANIMET" JAROSŁAW KACZMAREK. 83-240 LUBICHOWO. UL. ZBLEWSKA 33B, NIP.592-133-57-26. tel.506-080-870. E-mail: sklep@lidertrap.pl. Numer rachunku bankowego BANK MILLENNIUM 28116022020000000230058789
2. Klient – osoba, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie.
3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4. Sklep Internetowy LIDERTRAP.PL – prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy dostępny pod adresem www.lidertrap.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary;
5. Towary – pułapki/żywołapki będące rzeczami ruchomymi wyprodukowane lub dostarczone przez Sprzedającego, prezentowane w lidertrap.pl, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży;
6. Formularz Rejestracji – funkcjonalność Sklepu internetowego Lidertrap.pl, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe może utworzyć konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów;
7. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Lidertrap.pl Towarów na podstawie wyborów Klienta.
8. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego Lidertrap.pl;
9. Wada Towaru – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna;
10. Ustawa – ustawa z dnia 9 maja 2014r. o prawach konsumenta ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 134);
11. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000); 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
13. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U z 2019 poz. 1145).
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
I. Postanowienia ogólne
1. Lidertrap.pl prowadzony jest przez działalność jdnoosobową, PPHU "ANIMET" JAROSŁAW KACZMAREK. 83-240 LUBICHOWO. UL. ZBLEWSKA 33B, NIP.592-133-57-26. Tel.506-080-870.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Lidertrap.pl dostępnego pod adresem internetowym www.lidertrap.pl, zawierania za pośrednictwem lidertrap.pl umów sprzedaży Towarów, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym lidertrap.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów i kosztów wysyłki, prawa do odstąpienia od umowy, składania i rozpatrywania reklamacji.
3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów lidertrap.pl. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Klient jest uprawniony do korzystania z lidertrap.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym, w szczególności składać reklamacje, za pomocą Działu Obsługi Klienta: e-mail: sklep@lidertrap.pl, telefon: +48 506-080-870, listownie na adres pocztowy Sprzedającego. Dział Obsługi Klienta czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00. Koszt połączenia zgody jest z taryfą operatora.
5. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Lidertrap.pl, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
6. Informacja o cenie podawana na stronie Lidertrap.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 8 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Lidertrap.pl, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
7. Zdjęcia Towarów umieszczane są na Lidertrap.pl służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
8. Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem Lidertrap.pl niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.
9. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.
II. Zakres, zasady i warunki korzystania z Lidertrap.pl
1. Warunkiem korzystania z usług Lidertrap.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zamówienia.
2. Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia konta użytkownika na stronie Lidertrap.pl pod adresem internetowym www.Lidertrap.pl.
3. Usługa polega na umożliwieniu Klientowi korzystania z funkcjonalności Lidertrap.pl po zalogowaniu się. Rejestracja Klienta w Lidertrap.pl jest dobrowolna i nieodpłatna.
4. Przy rejestracji Klient w Formularzu Rejestracji wypełnia prawidłowe pola wskazując: dane osobowe, adres do doręczeń oraz inne niezbędne do realizacji zamówienia dane wskazane w Formularzu.
5. Informacje podane w Formularzu Rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.
6. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług konta użytkownika w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lidertrap.pl żądania usunięcia konta użytkownika wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Klienta (adres e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Lidertrap.pl.
7. Sprzedający oświadcza, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Lidertrap.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.
8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Lidertrap.pl, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Lidertrap.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
9. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta użytkownika z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn do których należą korzystanie przez Klienta z Lidertrap.pl w sposób stanowiący naruszenie obowiązków o których mowa w punkcie 8 powyżej. Sprzedający może złożyć Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi konta użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w Lidertrap.pl. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi konta użytkownika skutkować będzie zablokowaniem i usunięciem konta Klienta w Lidertrap.pl.
10. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Towar jest dostępny, gdy w opcji wyboru rozmiaru widnieją konkretne rozmiary do wybrania. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby uzupełnić zapas któregokolwiek Towaru bądź wymiaru Towaru w możliwie najkrótszym czasie. Towary niedostępne w magazynie zostaną usunięte z Lidertrap.pl
11. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 123).
III. Składanie zamówień
1. Klient może dokonać zakupu Towaru przez złożenie zamówienia. Zamówienia na Towary dostępne w Lidertrap.pl są składane poprzez wybór preferowanej opcji zakupu. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty”. Składając zamówienie Klient potwierdza, że wie że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie przez Klienta z możliwości nabycia Towaru w Lidertrap.pl
3. Kolejnym elementem procedury składania zamówienia przez Klienta jest podanie przez Klienta danych osobowych wskazanych przy składaniu zamówienia przez Lidertrap.pl oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji obsługi zamówienia złożonego w Lidertrap.pl
4. Złożenie zamówienia w Lidertrap.pl jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia realizowane są przez Sprzedającego w terminie 72h od daty zaksięgowania wpłaty Klienta, w wypadku wyboru opcji „za pobraniem”, od momentu złożenia zamówienia, a w przypadku zapłaty za zamówienie Kartą Upominkową od momentu dostarczenia Karty Upominkowej do siedziby Sprzedającego. Jeżeli zamówienie zostanie złożone w dniu roboczym po godzinie 14:00, sobotę, niedzielę lub inne dni wolne od pracy (soboty, niedziele i dni świąteczne) czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas obejmujący dni wolne od pracy, a wskazany termin realizacji zamówienia biegnie od następnego dnia roboczego po zakończeniu dni wolnych.
5. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji konta użytkownika w Lidertrap.pl, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Lidertrap.pl przy pomocy danych podanych przez Klienta, po dokonaniu wyboru wymiaru/modelu dodanie Towaru do Koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
6. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji konta użytkownika w Lidertrap.pl, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie Towaru, po dokonaniu wyboru koloru i rozmiaru, do Koszyka, podanie wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi w Lidertrap.pl komunikaty lub informacje.
7. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty”) stanowi ofertę Klienta złożoną PPHU ANIMET do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
8. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego w Formularzu Rejestracji lub podany przy składaniu zamówienia adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. wiadomości oraz potwierdzeniu złożonego zamówienia poprzez skorzystanie z odnośnika znajdującego się w treści wiadomości, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów, poprzez przyjęcie przez PPHU Animet. oferty, której mowa w ust. 7 powyżej oraz następuje początek realizacji zamówienia przez PPHU Animet
9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy sprzedaży w celu uzyskania przez Klienta dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji w sposób wskazany w ust. 8 powyżej, poprzez umieszczenie w treści wiadomości e-mail wysłanej przez Lidertrap.pl: informacji o zamówionym Towarze wraz ze wskazaniem jego ceny, wybranym przez Klienta sposobie i koszcie dostawy, wybranym przez Klienta sposobie i kwocie do zapłaty za całość zamówienia, informacji o możliwości zgłoszenia reklamacji wraz z Formularzem reklamacji do samodzielnego pobrania, informacji o prawie odstąpienia od umowy wraz ze Formularzem zwrotu – odstąpienia do samodzielnego pobrania, informacji o treści Regulaminu do samodzielnego pobrania.
b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, jakie zostanie wysłane na adres wskazany w Formularzu Rejestracji lub przy składaniu zamówienia przez Klienta, wersji papierowej: dowodu zakupu Towaru, informacji o prawie odstąpienia od umowy wraz z Formularzem zwrotu – odstąpienia od umowy, treści niniejszego Regulaminu, wzorem Formularza Reklamacji, wzorem Formularza Wymiany.
10. Wskazany w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia czas realizacji to orientacyjny termin liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania Towaru do Klienta za pośrednictwem jednego ze sposobów wysyłki, wskazanych poniżej w treści Regulaminu.
11. Klient ma prawo anulować zamówienie przed otrzymaniem od Sprzedającego Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres sklep@lidertrap.pl lub dokonać samemu anulacji na stronie po zalogowaniu na swoje konto w Lidertrap.pl.
12. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Klient jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, składając zamówienie powinien zaznaczyć odpowiednią opcję oraz podać niezbędne dane.
13. Sprzedaż Towarów znajdujących się w Lidertrap.pl prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internetowej. Do korzystania z Lidertrap.pl, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Towary, niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
IV. Dokonywanie płatności.
1. Wszystkie ceny Towarów oraz koszty wysyłki (dostawy) są cenami brutto tzn. zawierają podatki, w tym podatek VAT i są wyrażone w polskich złotych.
2. Ceny Towarów znajdujących się w Lidertrap.pl nie zawierają kosztów dostawy Towaru.
3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt III. ust. 8 Regulaminu. Informacja na temat ceny Towaru, cechach oraz istotnych właściwościach Towaru dostępna jest na stronie Lidertrap.pl i zamieszczona jest przy prezentowanym Towarze.
4. Koszty wysyłki określane są zgodnie z postanowieniami pkt V. Regulaminu.
5. Informacja na temat całkowitej kwoty realizacji zamówienia obejmującej ceny Towarów oraz koszty wysyłki przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru Towaru, formy płatności oraz sposobu dostawy.
6. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
a) gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedający powierzył dostarczenie zamówionego Towaru (płatność za pobraniem);
b) przelewem bankowym przed dostawą (płatność przed wysyłką). W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie płatności przed wysyłką, brak otrzymania płatności na rachunek PPHU ANIMET. w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia.
Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego, podany w wiadomości potwierdzającej przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia do realizacji, zgodnie z pkt III. ust. 8 Regulaminu. Klient zobowiązany jest zawrzeć numer zamówienia w tytule realizowanego przelewu.
Właścicielem rachunku jest PPHU ANIMET,
Bank Millenium
Numer rachunku: 28116022020000000230058789
c) kartą kredytową lub e-transferem.
Rozliczenia płatności przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay oraz PayPal, IAI, według zasad ustalonych przez wskazane podmioty na stronach internetowych www.dotpay.pl oraz www.palpal.com oraz ww Idosell.pl.
d) Kartą Upominkową przed dostawą, poprzez zawarcie informacji o dokonaniu płatności Kartą Upominkową w Uwagach do osoby realizującej zamówienie w polu dostępnym przy składaniu przez Klienta zamówienia. Po złożeniu zamówienia Klient powinien wysłać Kartę Upominkową na adres Sprzedającego. Koszty wysyłki Karty Upominkowej do siedziby Sprzedającego pokrywa Klient.
7. Promocje w Lidertrap.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
8. Ceną wiążącą i ostateczną Towaru oraz kosztu wysyłki jest łączna cena zamówienia podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Lidertrap.pl.
9. Całkowita kwota realizacji zamówienia oznacza kwotę, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, na którą składa się cena zsumowanych pozycji za zamówione Towary oraz koszt wysyłki.
10. Szczegółowe zasady korzystania z Karty Upominkowej zostały określone w regulaminie Karty Upominkowej, dostępnym na stronie internetowej Sprzedającego Lidertrap.pl
V. Realizacja zamówień i koszty wysyłki oraz sposoby doręczenia Towaru.
1. Po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia oferty oraz zatwierdzenia złożonego zamówienia poprzez skorzystanie z odnośnika zawartego w treści wiadomości zgodnie z pkt III. ust. 8 Regulaminu, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
2. Termin realizacji zamówienia wraz z dostawą do Klienta powinien wynosić do 10 dni roboczych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest zależny między innymi od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz sposobu dostawy – w przypadku wyboru opcji „płatności przed wysyłką” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz kosztów wysyłki za doręczenie Towaru. Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia wynikającymi z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, o których Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
3. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar. Koszt przesyłki zależny jest od wyboru sposobu przesyłki oraz miejsca doręczenia, zgodnie z cennikami stosowanymi przez przewoźnika. Wyjątek od powyższej reguły stanowi doręczenie przesyłki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej, po uprzednim dokonaniu przez Klienta płatności przed wysyłką – wówczas koszt wysyłki ponosi Sprzedający.
4. Towary są doręczane pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy przewozowej DPD, GLS, według wyboru Klienta. Przewidywany czas doręczenia Towaru przez Pocztę Polską wynosi do 5 dni
roboczych, natomiast przez przewoźnika DPD, GLS – do 2 dni roboczych od dnia następującego po dniu nadania przesyłki. Sprzedający informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące formy i koszty wysyłki Towaru wskazane są na stronie internetowej Lidertrap.pl w zakładce „Przewodnik zakupów/Dostawa”.
5. W przypadku doręczenia zamówionych przez Klienta Towarów poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, doręczenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem firmy przewozowej DPD, a przewidywany czas doręczenia Towaru określony jest przez przewoźnika, w zależności od kraju przeznaczenia i wynosi do 5 dni roboczych. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu. Sprzedający przewiduje możliwość dostawy Towarów jedynie do wybranych krajów wskazanych na stronie internetowej Lidertrap.pl w zakładce „Przewodnik zakupów/Dostawa”. Sprzedający informuje, iż dokładne koszty wysyłki Towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej wskazane są na stronie internetowej Lidertrap.pl w zakładce „Przewodnik zakupów/Dostawa”.
6. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki po jej odbiorze od kuriera, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym w sposób wskazany w pkt I. ust. 4 Regulaminu.
7. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@lidertrap.pl lub dokonania samodzielnej anulacji na stronie po zalogowaniu na swoje konto w Lidertrap.pl.
8. Zamówienia w Lidertrap.pl realizowane są przez Sprzedającego według kolejności ich otrzymania.
VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy – zwrotu
1. Klient, będący Konsumentem zgodnie z Ustawą może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem Lidertrap.pl na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Klientowi. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przekazywane jest Klientowi w trakcie procedury składania zamówienia, ponadto znajduje się w potwierdzeniu o którym mowa w pkt III. ust. 8 Regulaminu oraz na Formularzu zwrotu – odstąpienia jaki przekazywany jest wraz z Towarem do Klienta.
2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w formie Formularza Zwrotu, doręczonego Klientowi wraz z Towarem, na adres: PPHU "ANIMET" JAROSŁAW KACZMAREK. 83-240 LUBICHOWO. UL. ZBLEWSKA 33B lub skierowanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@lidertrap.pl.
3. Formularz oświadczenia o zwrocie – odstąpieniu dostępny jest na stronie internetowej Lidertrap.pl w zakładce „Przewodnik zakupów/Wymiana i Zwrot” (pobierz formularz), oraz jest udostępniany w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem adresu e-mail (podany przy składaniu zamówienia lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej.
5. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu do umowy sprzedaży zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy Towaru innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego w Lidertrap.pl. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towaru przez Klienta do Lidertrap.pl.
6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób płatności, zgodnie z treścią Formularza oświadczenia o zwrocie – odstąpieniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
7. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi koszty zwrotu Towaru do Lidertrap.pl.
8. Najtańszy, zwykły sposób dostarczenia Towaru do Klienta przewidziany dla zamówień na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, stanowi Poczta Polska z dokonaną przedpłatą za Towar, a poza granice Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z pkt V ust. 5 Regulaminu.
9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny, aniżeli najtańszy, zwykły sposób dostarczenia Towaru wskazany w ust. 9 powyżej, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy najtańszym sposobem wysyłki, a faktycznym kosztem poniesionym przez Klienta. Szczegółowe koszty wysyłki Towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej wskazane są na stronie internetowej Lidertrap.pl w zakładce „Przewodnik zakupów/Dostawa”.
10. Sprzedający oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku jego odstąpienia od umowy do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru skierowanego na adres poczty elektronicznej sklep@lidertrap.pl.
11. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: PPHU "ANIMET" JAROSŁAW KACZMAREK. 83-240 LUBICHOWO. UL. ZBLEWSKA 33B,
12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
13. Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów:
a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
VII. Wymiana zakupionego towaru.
1. W terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru, Klient uprawniony jest do wymiany zakupionego Towaru na inny, dostępny w Lidertrap.pl którego cena jest taka sama bądź wyższa od ceny uprzednio zakupionego Towaru, podlegającego wymianie. Klient ponosi koszty odesłania Towaru do Lidertrap.pl.
2. W celu dokonania wymiany, należy dokonać nowego zamówienia w Lidertrap.pl wybierając odpowiedni Towar na wymianę. Potwierdzając dokonany wybór, w opcjach dostawa i płatność należy wybrać opcję „Płatność przed wysyłką”, za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jeżeli Towar wybrany na wymianę posiada taką sama cenę jak Towar uprzednio zakupiony, Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z Towarem wybranym na wymianę. W przypadku, gdy cena Towaru wybranego na wymianę jest wyższa niż cena uprzednio zakupionego Towaru, Klient zobowiązany jest do uregulowania różnicy w cenie przelewem na numer rachunku bankowego Lidertrap.pl, zgodnie z postanowieniem pkt IV niniejszego Regulaminu.
3. Wymieniany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży oraz z wypełnionym Formularzem Wymiany, doręczonym Klientowi wraz z Towarem, na adres: PPHU "ANIMET" JAROSŁAW KACZMAREK. 83-240 LUBICHOWO. UL. ZBLEWSKA 33B
4. Procedura wymiany Towaru nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
5. W przypadku zamówień realizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Sprzedający informuje, że jeżeli nowo zamówiony na wymianę Towar ma taką samą cenę co Towar, który Klient wymienia, koszt wysyłki nowego Towaru na wymianę pokrywa Lidertrap.pl.
6. W przypadku zamówień realizowanych poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej, Sprzedający informuje, że koszty wysyłki nowego Towaru na wymianę za granicę pokrywa Klient, zgodnie z zasadami znajdującymi się na stronie internetowej Lidertrap.pl w zakładce „Przewodnik zakupów/Dostawa”.
VIII. Reklamacje
1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady produktu na zasadach określonych przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa.
3. Reklamację należy zgłosić poprzez wypełnienie „Formularza Reklamacji”, doręczonego Klientowi wraz z Towarem lub dostępnego na stronie internetowej Lidertrap.pl w zakładce „Przewodnik Zakupów/ Reklamacje” oraz odesłać wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem zakupu (np. paragonem albo fakturą) na adres: PPHU "ANIMET" JAROSŁAW KACZMAREK. 83-240 LUBICHOWO. UL. ZBLEWSKA 33B
4. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14-dni od daty otrzymania reklamacji Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej w miarę możliwości na bieżąco.
5. W przypadku gdy w Formularzu reklamacji Klient nie wskaże wymaganych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie danych reklamacji.
6. Klient jeżeli Towar ma wadę, może:
a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
7. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
9. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b) żądać usunięcia wady.
9. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
11. Jeśli Klient:
a) żąda wymiany rzeczy na wolną od wad zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady;
b) zażąda usunięcia wady zamiast proponowanej przez Sprzedającego wymiany Towaru;
Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów. Sprzedający wykona wówczas obowiązki wynikające z rękojmi zgodnie z zaproponowanym przez siebie sposobem.
12. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, także koszt przesłania Towaru do Klienta obciąża Sprzedającego.
IX. Informacja dotycząca rozstrzygania sporów
1. Sprzedający informuje, iż w przypadku powstania sporu oprócz możliwości skorzystania z dochodzenia praw na drodze sądowej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw.
2. Pozasądowy sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw oznacza każdą metodę, która umożliwia rozwiązanie konfliktu dzięki interwencji osoby trzeciej, proponującej lub narzucającej rozwiązanie. Instrumenty pozasądowe mogą być ustanowione
przez władze publiczne, przedstawicieli zawodów prawniczych, ugrupowania zawodowe lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego (przykładowo: rzecznik praw konsumenta, organizacje konsumenckie, sąd arbitrażowy). Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
3. Celem zapoznania się zasadami dostępu do tych procedur, należy zwrócić się do danego organu lub podmiotu uprawnionego do prowadzenia pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
4. Sprzedający informuje, iż powyższa informacja nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób możliwości wyboru i korzystania przez Klienta z sądowych lub pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów ani podmiotów prowadzących takie postępowania. Wskazane w postanowieniach powyżej wyliczenie sposobów bądź podmiotów ma charakter przykładowy i niewyczerpujący, nie ogranicza ani nie wyłącza jakichkolwiek uprawnień Klienta.
X. Newsletter
1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedającego. Newsletter wysyłany jest za pośrednictwem wiadomości sms (SMS Newsletter) lub poczty elektronicznej (E-mail Newsletter) wskazanych przez Klienta.
2. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu zamówień w Lidertrap.pl, odrębnego dla każdej z form Newslettera udostępnionych przez Sprzedającego, tj. SMS Newsletter lub E-mail Newsletter oraz którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 123).
3. W ramach oferowanych usług SMS Newsletter oraz E-mail Newsletter, na podany przez Klienta odpowiednio numer telefonu oraz adres e-mail wysyłane są informacje o nowościach i atrakcyjnych ofertach Sprzedającego. SMS Newsletter oraz E-mail Newsletter wysyłane są bezpłatnie.
4. Klient może w każde chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów zrezygnować z Newslettera.
XI. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Sprzedający informuje, iż:
1. dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności dostępną na stronie www.lidertrap.pl w zakładce Polityka Prywatności.
2. Administratorem danych osobowych Klienta jest PPHU "ANIMET" JAROSŁAW KACZMAREK. 83-240 LUBICHOWO. UL. ZBLEWSKA 33B, NIP.592-133-57-26. tel.506-080-870
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Lidertrap.pl, wystawienia dowodu sprzedaży, wysyłki towaru, ewentualnego zwrotu/ wymiany/ reklamacji, jak również na potrzeby wypełnienia przez Sprzedającego obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów podatkowo-księgowych oraz dochodzenia i obrony roszczeń związanych z realizacją zamówienia, tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) RODO.
4. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie Newslettera, jego dane osobowe, przetwarzane są w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
5. Podanie przez Klienta danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym skorzystania z usług Lidertrap.pl. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgód związanych z otrzymywaniem Newslettera jest całkowicie dobrowolne.
6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji i obsługi zamówienia oraz przedawnienia roszczeń z nim związanych. Dane osobowe udostępnione przez Klienta dla celów marketingowych (wysyłki Newslettera), będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.
7. Dane osobowe Klienta będą przekazywane następującym odbiorcom: osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia zawartej ze Sprzedającym (w tym współpracującym: kancelariom prawnym, biurom kadrowo-księgowym, podmiotom świadczącym obsługę IT, dostawcom usług związanych z obsługą Lidertrap.pl, kurierom) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
8. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Szczegółowo zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wskazane zostały w art. 15-22 RODO.
9. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych- gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
11. Sprzedający informuje, że korzysta z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak: Facebook, Microsoft, Google, które mają siedziby w Stanach Zjednoczonych. Podmioty, o których mowa w zdaniu poprzednim przystąpiły do programu Privacy Shield na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku i gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
12. Strona Lidertrap.pl używa plików „cookies” stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki testowe. Pliki te przechowywane są na urządzeniach końcowych Użytkownika Lidertrap.pl. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: a) sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Lidertrap.pl do czasu opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej; b) trwałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” stosowane są w celu: a) konfiguracji serwisu; b) uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie; c) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej; d) analizy i badań oglądalności; e) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu; f) realizacji działań marketingowych.
Strona Lidertrap.pl stosuje pliki „cookies”, które zbierają różne informacje nie stanowiące co do zasady danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację danego użytkownika). Pozwalają one tworzyć profile, przez które Sprzedający dokonuje oceny Państwa preferencji, na podstawie których wysyłane są powiadomienia w celu zaoferowania kupna produktów. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tym samym zostać uznane za dane osobowe.
13. Strona Lidertrap.pl korzysta z narzędzia typu Marketing Automation, które zbiera dane dotyczące użytkownika na potrzeby Administratora strony. Zbieranie powyższych danych, ma na celu ułatwienie Państwu dokonania zakupu odpowiedniego dla profilu użytkownika. Należy mieć, zatem na uwadze, że tego rodzaju przetwarzanie danych niesie ze sobą analizę profilu użytkownika lub klienta, aby określić, jakie są jego preferencje, a co za tym idzie, jakie produkty i usługi najbardziej odpowiadają jego stylowi, celem wysyłania mu odpowiednich dla niego informacji lub zasugerowania produktów, które naszym zdaniem mogą go interesować. Brak zgody na przyjmowanie plików „cookies” można zastrzec w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że cześć funkcji może być niedostępnych. W plikach „cookies” nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe użytkowników lub klientów. Pliki „cookies” zamieszczone na urządzeniu końcowym użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących ze Sprzedającym reklamodawców oraz partnerów, w szczególności na potrzeby wykorzystywania narzędzi takich jak: Google Analytics, Google AdWords, Criteo, Hotjar, Facebook.
14. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych prosimy kierować na adres: sklep@lidertrap.pl.
XII. Postanowienia końcowe
1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Lidertrap.pl, niemniej jednak, do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie znajdują regulacje zawarte w Regulaminie dotychczas obowiązującym.
3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Lidertrap.pl w zakładce „Przewodnik Zakupów”.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
5. Sprzedający w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.12.2014 r, z aktualizacją na dzień 24.09.2019r.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel